سيستم استعلام بيمه نامه هاي عمروسرمايه‌گذاري (استعلام بر اساس حق بيمه)

راهنمای سیستم استعلام انفرادی
مشخصات بیمه شده اول

مشخصات بیمه شده

   
   

پوشش های اصلی

   
   
   
 

پوشش های اضافی

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"پوشش معافيت صرفا به بيمه‌شدگان شاغل قابل ارائه مي‌باشد. عناوين خانه‌دار، دانشجو، محصل، بازنشسته شغل محسوب نمي‌شوند. همچنین قابل ذکر است که پوشش درآمد مستمری ازکارافتادگی دائم و کامل به زودی قابل ارائه خواهد بود."